Giải bài 4 (3.34) trang 61 vở thực hành Toán 6

Bài 4(3.34). Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu dương hay dấu âm nếu trong tích đó có: a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác mang dấu dương? b) Bốn thừa số mang dấu âm, các thừa số khác mang dấu dương?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(3.34). Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu dương hay dấu âm nếu trong tích đó có:

a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác mang dấu dương?

b) Bốn thừa số mang dấu âm, các thừa số khác mang dấu dương?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tích của hai số trái dấu nhau là dấu âm, tích của hai số cùng dấu là dấu dương.

Lời giải chi tiết

a) Ta nhóm ba thừa số mang dấu âm là nhóm 1. Nhóm này mang dấu âm vì là tích của 3 số âm. Nhóm các thừa số mang dấu dương là nhóm 2. Nhóm này mang dấu dương. Tích đã cho bằng tích của nhóm 1 và nhóm 2 tức là tích của hai số trái dấu nhau nên tích mang dấu âm.

b) Ta nhóm bôn thừa số mang dấu âm là nhóm 1. Nhóm này mang dấu dương vì là tích của 4 số âm. Nhóm các thừa số mang dấu dương là nhóm 2. Nhóm này mang dấu dương. Tích đã cho bằng tích của nhóm 1(dương) và nhóm 2 (dương) nên tích mang dấu dương.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close