Giải bài 5 (3.12) trang 52 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (3.12). Thực hiện các phép trừ sau: a) 9 – (-2); b) (-7) – 4 ; c) 27 – 30 ; d) (-63) – (-15).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (3.12). Thực hiện các phép trừ sau:

a) 9 – (-2);                       b) (-7) – 4 ;

c) 27 – 30 ;                      d) (-63) – (-15).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với a, b là số nguyên: a – (-b) = a + b.

Lời giải chi tiết

 a) 9 – (-2) = 9 + 2 = 11;                     

b) (-7) – 4 = (-7) + (-4) = - (7+4) = -11;

c) 27 – 30 = 27 + (-30) = - (30 – 27) = -3  ;                       

d) (-63) – (-15) = ( -63) + 15 = - (63 – 15) = - 48.

Quảng cáo
close