Giải bài 3 trang 52 vở thực hành Toán 6

Bài 3: Tính tổng: a) (-234) + (-156) ; b) 238 + (-120); c) (-371) + 283; d) 2 021 + (-2 523).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3: Tính tổng:

a) (-234) + (-156) ;                    b) 238 + (-120);

c) (-371) + 283;                         d) 2 021 + (-2 523).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a + (-b) = a – b .

(-a) + (-b) = - (a+b).

Lời giải chi tiết

a) (-234) + (-156) = - (234 + 156 ) = - 390   ;                  

b) 238 + (-120) = 238 – 120 =118 ;

c) (-371) + 283 = - (371 – 283)= - 88  ;                             

d) 2 021 + (-2 523) = - (2523 – 2021) = - 502.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close