Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 55 vở thực hành Toán 6

Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: Bỏ dấu ngoặc trong biểu thức M = (-23) + (-12+5) – (-28+51) ta được:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Bỏ dấu ngoặc trong biểu thức M = (-23) + (-12+5) – (-28+51) ta được:

A. M = -23 + 12+5 – 28 – 51

B. M = -23 – 12 +5 – 28 – 51

C. M = -23 – 12 +5 +  28 + 51

D. M = -23 – 12 +5 + 28 – 51.

Phương pháp giải:

Khi bỏ dấu ngoặc:

- Giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc nếu trước dấu ngoặc có dấu “+”.

- Đổi dấu tất cả các số hạng nếu trước dấu ngoặc có dấu “-“.

Lời giải chi tiết:

Chọn D.

Câu 2

Câu 2: Tính nhẩm giá trị của biểu thức – 45 – 47 + 49 + 51 – 53 – 55, kết quả là

A. -6

B. 100

C. -100

D. -12.

Phương pháp giải:

Ghép các số để có tổng hiệu là các số tròn chục.

Lời giải chi tiết:

Chọn C

– 45 – 47 + 49 + 51 – 53 – 55 = (49 + 51) – ( 45+55) – (47+53)

= 100 – 100 – 100 = - 100.

Quảng cáo
close