Giải bài 3 (3.21) trang 56 vở thực hành Toán 6

Bài 3(3.21). Bỏ dấu ngoặc rồi tính: a) (56 – 27) – ( 11 + 28 – 16); b) 28 + ( 19 – 28) – ( 32 – 57).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(3.21). Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (56 – 27) – ( 11 + 28 – 16);

b) 28 + ( 19 – 28) – ( 32 – 57).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi bỏ dấu ngoặc:

- Giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc nếu trước dấu ngoặc có dấu “+”.

- Đổi dấu tất cả các số hạng nếu trước dấu ngoặc có dấu “-“.

Lời giải chi tiết

a) (56 – 27) – ( 11 + 28 – 16) = 56 – 27 – 11 – 28 + 16

= (56 – 27 – 28) – ( 11 – 16) = (56 – 55 ) – (-5) = 1 + 5 = 6.

b) 28 + ( 19 – 28) – ( 32 – 57) = 28 +19 – 28 – 32 + 57

= 19 + (57 – 32) = 19 + 25 = 44.

Quảng cáo
close