Giải bài 6 trang 57 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Tính tổng: a) (1+3+5+7+9) – (2+4+6+8+10); b) (666-555+444) – (333 -222 +111).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Tính tổng:

a) (1+3+5+7+9) – (2+4+6+8+10);

b) (666-555+444) – (333 -222 +111).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bỏ dấu ngoặc rồi tính một cách hợp lí.

Lời giải chi tiết

a) (1+3+5+7+9) – (2+4+6+8+10) = 1+3+5+7+9 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10

= (1 – 2 ) + (3 – 4 ) + (5 – 6 ) + (7 – 8 ) + (9 – 10 )

= (-1) + (-1)+(-1)+(-1)+(-1) = - 5.

b) (666-555+444) – (333 -222 +111) = 666 – 555 + 444 – 333 + 222 – 111

= (666 – 555) + (444 – 333) + (222 – 111)

= 111 + 111 + 111 = 333.

Quảng cáo
close