Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 4,5 vở thực hành Toán 6

Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1. Phân số \(\frac{8}{{12}}\) bằng với phân số nào sau đây?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Phân số \(\frac{8}{{12}}\) bằng với phân số nào sau đây?

A. \(\frac{6}{{10}}\)

B. \(\frac{{10}}{{15}}\)

C. \(\frac{{ - 14}}{{20}}\)

D. \(\frac{8}{{15}}\).

Phương pháp giải:

\(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a.d = b.c\)

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Ta có \(8.15 = 12.10 \Leftrightarrow \frac{8}{{12}} = \frac{{10}}{{15}}\)

Câu 2

Câu 2. Phân số nào trong các phân số sau là phân số tối giản?

A. \(\frac{6}{{50}}\)

B. \(\frac{9}{{24}}\)

C. \(\frac{{ - 7}}{{21}}\)

D. \(\frac{9}{{20}}\).

Phương pháp giải:

Phân số tối giản khi ƯCLN(tử số, mẫu số) =1

Lời giải chi tiết:

Chọn D

ƯCLN(9,20) =1.

Câu 3

Câu 3. \(x\) là số nào trong các số sau để \(\frac{x}{{15}} = \frac{{ - 8}}{{20}}\)?

A. 9

B. -6

C. -9

D. -10.

Phương pháp giải:

\(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a.d = b.c\)

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Vì \(\frac{x}{{15}} = \frac{{ - 8}}{{20}} \Leftrightarrow 20x = \left( { - 8} \right).15 =  - 120 \Leftrightarrow x =  - 6\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close