Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 29 vở thực hành Toán 6

Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 2 và 3 ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 2 và 3 ?

A. 1954

B. 2020

C. 1945

D. 1932.

Phương pháp giải:

Dấu hiệu chia hết cho 2 và 3.

Lời giải chi tiết:

Chọn D

- Các số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2 là  \(1932 \vdots 2\)

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 :\(1 + 9 + 3 + 2 = 15 \vdots 3 \Rightarrow 1932 \vdots 3.\)

Câu 2

Câu 2: Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 3 và 5 ?

A. 2021

B. 2022

C. 2105

D. 3300.

Phương pháp giải:

Dấu hiệu chia hết cho 5 và 3.

Lời giải chi tiết:

Chọn D

- Các số có chữ số tận cùng là 0,5 thì chia hết cho 5 là \(2105 \vdots 5\) và \(3300 \vdots 5\)

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 :\(3 + 3 + 0 + 0 = 6 \vdots 3 \Rightarrow 3300 \vdots 3.\)

Câu 3

Câu 3: Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 2 và 9 ?

A. 2340

B. 1975

C. 2349

D. 1990.

Phương pháp giải:

Dấu hiệu chia hết cho 2 và 9.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

- Các số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2 là  \(2340 \vdots 2\) và \(1990 \vdots 2\)

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 :\(2 + 3 + 4 + 0 = 9 \vdots 9 \Rightarrow 2340 \vdots 9.\)

Quảng cáo
close