Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 11,12 vở thực hành Toán 6

Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Biết 37 214+ 6 725 =43 939. Số \(x\)thỏa mãn điều kiện \(x\)- 6 725 =37 214 là

A. 93 664

B. 96 634

C. 94 366

D. 43 939.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Chọn D

\(x - 6725 = 37214 \Rightarrow x = 37214 + 6725 = 43939.\)

Câu 2

Câu 2: Tổng \(125 + 79 + 75\)là số nào sau đây?

A. 379

B. 279

C. 269

D. 369.

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất kết hợp và giao hoán của phép cộng.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

\(125 + 79 + 75 = 125 + 75 + 79 = 200 + 79 = 279.\)

Quảng cáo
close