Giải bài 8 trang 16 vở thực hành Toán 6

Bài 8 (6.26). Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy: \(\frac{1}{3}\) thời gian là dành cho việc học ở trường; \(\frac{1}{{24}}\) thời gian là dành cho các hoạt động ngoại khóa; \(\frac{7}{{16}}\) thời gian dành cho hoạt động ăn, ngủ. Còn lại là thời gian dành cho các công việc cá nhân khác. Hỏi: a) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa? b) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho các công việc cá n

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8 (6.26). Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy: \(\frac{1}{3}\) thời gian là dành cho việc học ở trường; \(\frac{1}{{24}}\) thời gian là dành cho các hoạt động ngoại khóa; \(\frac{7}{{16}}\) thời gian dành cho hoạt động ăn, ngủ. Còn lại là thời gian dành cho các công việc cá nhân khác. Hỏi:

a) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa?

b) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng thời gian Mai dành cho hoạt động ngoại khóa và dành cho việc học.

Lời giải chi tiết

a) Phần thời gian trong ngày Mai dành cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa là:

\(\frac{1}{3} + \frac{1}{{24}} = \frac{8}{{24}} + \frac{1}{{24}} = \frac{9}{{24}}\)

b) Phần thời gian trong ngày Mai dành cho các công việc cá nhân khác là:

\(1 - \frac{7}{{16}} - \frac{9}{{24}} = \frac{{48}}{{48}} - \frac{{21}}{{48}} - \frac{{18}}{{48}} = \frac{9}{{48}} = \frac{3}{{16}}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close