Giải bài 7 trang 38 vở thực hành Toán 6

Bài 7: Tuấn và Hà mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ hai chiếc bút trở lên và số bút trong mỗi hộp là như nhau. Tính ra Tuấn mua 30 bút, Hà mua 21 bút. Hỏi mỗi hộp bút chì màu có bao nhiêu chiếc?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7: Tuấn và Hà mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ hai chiếc bút trở lên và số bút trong mỗi hộp là như nhau. Tính ra Tuấn mua 30 bút, Hà mua 21 bút. Hỏi mỗi hộp bút chì màu có bao nhiêu chiếc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm ước chung của 21 và 30.

Lời giải chi tiết

Vì số bút trong mỗi hộp là như nhau nên số bút trong mỗi hộp phải là ước chung của 30 và 21.

Ta có ƯC(30,21) = {1;3}

Do mỗi hộp đều có từ hai chiếc bút trở lên, suy ra mỗi hộp bút chì màu có 3 chiếc.

Quảng cáo
close