Giải bài 6 (1.22) trang 12,13 vở thực hành Toán 6

Bài 6(1.22). Tính một cách hợp lí: a) 285 + 470 + 115 + 230; b) 571 + 216 + 129 +124.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(1.22). Tính một cách hợp lí:

a) 285 + 470 + 115 + 230;

b) 571 + 216 + 129 +124.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng.

Lời giải chi tiết

a) \(\begin{array}{l}285{\rm{ }} + {\rm{ }}470{\rm{ }} + {\rm{ }}115{\rm{ }} + {\rm{ }}230\\ = \left( {285 + 115} \right) + \left( {470 + 230} \right)\\ = 400 + 700 = 1100\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}571{\rm{ }} + {\rm{ }}216{\rm{ }} + {\rm{ }}129{\rm{ }} + 124\\ = \left( {571 + 129} \right) + \left( {216 + 124} \right)\\ = 700 + 340 = 1040.\end{array}\)

Quảng cáo
close