Giải bài 4 (3.27) trang 58 vở thực hành Toán 6

Bài 4(3.27). Tính giá trị của các biểu thức sau: a) (27+86) – (29 – 5 + 84); b) 39 – (298 – 89) + 299.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(3.27). Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) (27+86) – (29 – 5 + 84);       b) 39 – (298 – 89) + 299.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bỏ dấu ngoặc rồi tính hợp lí.

Lời giải chi tiết

a) (27+86) – (29 – 5 + 84) = 27 + 86 – 29 + 5 – 84

= ( 27 – 29 ) + (86 – 84 ) + 5 = (-2) + 2 + 5 = 5.

b) 39 – (298 – 89) + 299 = 39 – 289 + 89 + 299

= (39+89)+(299 – 289) = 128 + 10 = 138.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close