Giải bài 3 (3.26) trang 58 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (3.26). Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng: a) \[S = \left\{ {x \in Z| - 3 < x \le 3} \right\}\]; b) \[T = \left\{ {x \in Z| - 7 < x \le - 2} \right\}\].

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (3.26). Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:

a) \[S = \left\{ {x \in Z| - 3 < x \le 3} \right\}\];       b) \[T = \left\{ {x \in Z| - 7 < x \le  - 2} \right\}\].

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các số nguyên thỏa mãn đặc trung của tập hợp

Lời giải chi tiết

a) \[S = \left\{ {x \in Z| - 3 < x \le 3} \right\} = \left\{ { - 2; - 1;0;1;2;3} \right\}\]

Tổng các phần tử của S bằng (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = 3.

b) \[T = \left\{ {x \in Z| - 7 < x \le  - 2} \right\} = \left\{ { - 6; - 5; - 4; - 3; - 2} \right\}\]

Tổng các phần tử của T bằng (-6) + (-5) + (-4) + (-3) + (-2) = -20.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close