Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 7,8 vở thực hành Toán 6

Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Số 2 022 có:

A. Không trăm và 2 chục

B. 20 trăm và 2 chục

C. 20 trăm và 20 chục

D. 20 trăm và 202 chục.

Phương pháp giải:

Xác định vị trí của các chữ số trong số 2 022.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 2

Câu 2: Trong số 23 795:

A. Chữ số 3 có giá trị bằng 300, chữ số 7 có giá trị bằng 700

B. Chữ số 3 có giá trị bằng 3 000, chữ số 7 có giá trị bằng 700

C. Chữ số 3 có giá trị bằng 3 000, chữ số 7 có giá trị bằng 70

D. Chữ số 3 có giá trị bằng 3, chữ số 7 có giá trị bằng 7.

Phương pháp giải:

Xác định giá trị các chữ số của 23 795.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 3

Câu 3: Trong các cách viết sau, cách viết nào không biểu thị một số La Mã?

A. VIX

B.XVI

C.XIV

D.XIX.

Phương pháp giải:

Để biểu diễn các số La Mã từ 11 đến 20 ta thêm X vào bên trái mỗi số từ I đến X.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Quảng cáo
close