Giải bài 1 trang 8 vở thực hành Toán 6

Bài 1(1.6). Cho các số: 27 501; 106 812; 7 110 385; 2 915 404 260 (viết trong hệ thập phân). a) Đọc mỗi số đã cho; b) Chữ số 7 trong mỗi số đã ghi có giá trị là bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(1.6). Cho các số: 27 501; 106 812; 7 110 385; 2 915 404 260 (viết trong hệ thập phân).

a) Đọc mỗi số đã cho;

b) Chữ số 7 trong mỗi số đã ghi có giá trị là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định giá trị của mỗi chữ số trong các số đã cho.

Lời giải chi tiết

a) 27 501: Hai mươi bày nghìn năm trăm linh một.

    106 812 : Một trăm linh sáu nghìn tám trăm mười hai.

   7 110 385 : Bảy triệu một trăm mười nghìn ba trăm tám mươi năm.

   2 915 404 260: Hai tỉ chín trăm mười năm triệu bốn trăm linh bốn nghìn hai trăm sáu mươi.

b) Trong các số đã cho chữ số 7 chỉ xuất hiện trong hai số 27 501 và 7 110 385.

Trong số 27 501, chữ số 7 có giá trị băng 7 000.

Trong số 7 110 385, chữ số 7 có giá trị bằng 7 000 000.

Quảng cáo
close