Giải bài 8 trang 9 vở thực hành Toán

Viết mỗi số tự nhiên sau thành tổng giá trị các chữ số của nó:

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8: Viết mỗi số tự nhiên sau thành tổng giá trị các chữ số của nó:

a) 730 612;

b) 2 073 840.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định giá trị các chữ số của các số đã cho.

Lời giải chi tiết

a) 730 612 =700 000+30 000+600+10+2.

b) 2 073 840 = 2 000 000+70 000+3 000+800+40.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close