Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 5 vở thực hành Toán

Câu 1: Ta biết N là tập hợp các số tự nhiên. Gọi P là tập hợp các phân số. Khi đó:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Ta biết N là tập hợp các số tự nhiên. Gọi P là tập hợp các phân số. Khi đó:

A. \(5 \in N\)và \(5 \in P\).

B. \(5 \in N\)và \(5 \notin P\).

C. \(5 \notin N\)và \(5 \in P\).

D. \(5 \notin N\)và \(5 \notin P\).

Phương pháp giải:

Mô tả tập hợp NP.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 2

Câu 2: Gọi M là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số. Khi đó:

A. M ={n| n có hai chữ số}.

B.{n| n có hai chữ số}.

C. M ={\(n \in N\)| n có hai chữ số}.

D.{n| \(n \in N\)}.

Phương pháp giải:

Nêu dấu hiệu đặc trưng của tập hợp M.

Lời giải chi tiết:

Chọn

Quảng cáo
close