Giải bài 2 (1.2) trang 6 vở thực hành Toán 6

Cho tập hợp U={\(x \in {\rm{N }}\)| x chia hết cho 3}. Trong các số 3; 5;6;0;7 số nào thuộc và số nào không thuộc tập U?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (1.2). Cho tập hợp U={\(x \in {\rm{N }}\)| x chia hết cho 3}.

Trong các số 3; 5;6;0;7 số nào thuộc và số nào không thuộc tập U?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác đinh các số 3; 5; 6; 0; 7 có chia hết cho 3 hay không?

Lời giải chi tiết

Trong các số đã cho, các số 3;6 và 0 chia hết cho 3, các số 5 và 7 không chia hết cho 3.

Do đó:

Các số thuộc tập U là 3;6 và 0

Các số không thuộc tập U là 5 và 7.

Quảng cáo
close