Giải bài 4 (1.4) trang 6 vở thực hành Toán 6

Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (1.4). Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các dấu hiệu đặc trưng của tập A: số tự nhiên, nhỏ hơn 10.

Lời giải chi tiết

Mỗi số x thuộc tập A có dấu hiệu đặc trưng là:

+) x là số tự nhiên hay \(x \in {\rm{N }}\)

+) x nhỏ hơn 10 hay \(x < 10\)

Vậy A ={x | x là số tự nhiên nhỏ hơn 10} hay A ={\(x \in {\rm{N }}\)| \(x < 10\)}.

Quảng cáo
close