Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 36 vở thực hành Toán 6

Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: ƯCLN của 40 và 60 là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: ƯCLN của 40 và 60 là

A. 15

B. 20

C. 4

D. 6.

Phương pháp giải:

Phân tích 40 và 60 ra tích các thừa số nguyên tố, rồi tìm ƯCLN.

Lời giải chi tiết:

Chọn B.

\(\begin{array}{l}40 = {2^3}.5\\60 = {2^2}.3.5\\ \Rightarrow UCLN\left( {40,60} \right) = {2^2}.5 = 20\end{array}\)

Câu 2

Câu 2: Khẳng định nào sau đây là sai ?

A.Ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên luôn nhỏ hơn hoặc bằng hai số đó

B.Ước chung của hai hay nhiều số luôn là ước của ước chung lớn nhất

C.Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong các ước chung

D.Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số luôn lớn hơn 1.

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 3

Câu 3: Cho \(a = {2^2}{.3^3}{.5^4}\) và \(b = {3^5}{.5^3}.7\). ƯCLN của a và b là

A. \({2^2}{.3^2}{.5^3}\)

B. \({3^3}{.5^3}\)

C. \({3^5}{.5^4}\)

D. \({2^2}{.3^5}{.5^4}.7.\)

Phương pháp giải:

Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Quảng cáo
close