Giải bài 7 trang 36 vở thực hành Toán 6

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cột đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cộtđúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Bên phải mỗi cột là các thừa số nguyên tố tăng dần.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close