Giải bài 5 (2.21) trang 33 vở thực hành Toán 6

Bài 5(2.21). Hãy phân tích A ra thừa số nguyên tố: \(A = {4^4}{.9^5}.\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(2.21). Hãy phân tích A ra thừa số nguyên tố: \(A = {4^4}{.9^5}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích các thừa số 4 và 9 ra các thừa số nguyên tố.

Lời giải chi tiết

\(A = {4^4}{.9^5} = {\left( {2.2} \right)^4}.{\left( {3.3} \right)^5} = {2^4}{.2^4}{.3^5}{.3^5} = {2^8}{.3^{10}}.\)

Quảng cáo
close