Giải bài 4 (3.47) trang 66 vở thực hành Toán 6

Bài 4(3.47). Tính một cách hợp lí: a) 17. [29 – (-111)] + 29. (-17); b) 19.43 + (-20). 43 – (-40).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(3.47). Tính một cách hợp lí:

a) 17. [29 – (-111)] + 29. (-17);

b) 19.43 + (-20). 43 – (-40).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối đối với phép cộng: a.(b+c) = a.b + a.c.

Lời giải chi tiết

a) 17. [29 – (-111)] + 29. (-17)= 17.[29 + 111] +29. (-17)

= 17. 140 + 17. (-29) = 17.[140+(-29)] = 17.111 = 1887.

b) 19.43 + (-20). 43 – (-40) = 43. [19+(-20)] +40 = 43.(-1) +40 = -43 +40 = -3.

Quảng cáo
close