Giải bài 3 (2.55) trang 44 vở thực hành Toán 6

Bài 3(2.55). Tìm ƯCLN và BCNN của: a) 21 và 98 ; b) 36 và 54.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(2.55). Tìm ƯCLN và BCNN của:

a) 21 và 98 ;

b) 36 và 54.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích các số ra thừa số nguyên tố.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(21 = 3.7\) và \(98 = {2.7^2}\) nên ƯCLN (21, 98) = 7, BCNN(21, 98) =\({2.3.7^2} = 294.\)

b) Ta có \(36 = {2^2}{.3^2}\) và \(54 = {2.3^3}\) nên ƯCLN (36, 54) = \({2.3^2} = 18\), BCNN(36,54) =\({2^2}{.3^3} = 108.\)

Quảng cáo
close