Giải bài 10 (2.9) trang 28 vở thực hành Toán 6

Bài 10(2.9). a) Tìm x thuộc tập {23;24;25;26}, biết 56 – x chia hết cho 8; b) Tìm x thuộc tập {22;24;45;48}, biết 60 + x không chia hết cho 6.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 10(2.9).

a) Tìm x thuộc tập {23;24;25;26}, biết 56 – x chia hết cho 8;

b) Tìm x thuộc tập {22;24;45;48}, biết 60 + x không chia hết cho 6.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất chia hết của một tổng (hiệu).

Nếu \(a \vdots m\)và \(b \vdots m\) thì  \(a \pm b \vdots m\)

 

Lời giải chi tiết

a) Vì \(56 \vdots 8\) và \(56 - x \vdots 8\) nên \(x \vdots 8\). Vậy x = 24.

b) Vì \(60 \vdots 6\) và \(60 + x\not  \vdots 6\) nên \(x\not  \vdots 6\). Vậy \(x \in \left\{ {22;45} \right\}\).

Quảng cáo
close