Giải bài 1 (2.53) trang 44 vở thực hành Toán 6

Bài 1(2.53). Tìm x thuộc tập hợp {50; 108; 189; 1 234; 2 019; 2 020} sao cho: a) x – 12 chia hết cho 2; b) x – 27 chia hết cho 3; c) x + 20 chia hết cho 5; d) x + 36 chia hết cho 9.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(2.53). Tìm x thuộc tập hợp {50; 108; 189; 1 234; 2 019; 2 020} sao cho:

a) x – 12 chia hết cho 2;

b) x – 27 chia hết cho 3;

c) x + 20 chia hết cho 5;

d) x + 36 chia hết cho 9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu.

Lời giải chi tiết

a) Vì \(12 \vdots 2\)nên để \(x - 12 \vdots 2\)thì \(x \vdots 2\).

Do đó, \(x \in \left\{ {50;108;1234;2020} \right\}\).

b) Vì \(27 \vdots 3\)nên để \(x - 27 \vdots 3\)thì \(x \vdots 3\).

Do đó, \(x \in \left\{ {108;189;2019} \right\}\).

c) Vì \(20 \vdots 5\)nên để \(x + 20 \vdots 5\)thì \(x \vdots 5\).

Do đó, \(x \in \left\{ {50;2020} \right\}\).

d) Vì \(36 \vdots 9\)nên để \(x + 36 \vdots 9\)thì \(x \vdots 9\).

Do đó, \(x \in \left\{ {108;189} \right\}\).

Quảng cáo
close