Giải bài 1 (1.31) trang 15 vở thực hành Toán 6

Bài 1(1.31). Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7. a) Viết tập hợp A bằng hai cách: Liệt kê các phần tử và nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử. b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số nào không phải phần tử của tập A.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(1.31). Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7.

a) Viết tập hợp A bằng hai cách: Liệt kê các phần tử và nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử.

b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số nào không phải phần tử của tập A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Nhận biết dấu hiệu đặc trưng của tập A.

b) So sánh các số tự nhiên nhỏ hơn 10 với các phần tử của tập A.

Lời giải chi tiết

a) Liệt kê các phần tử: A = {4; 5; 6; 7}.

Dấu hiệu đặc trưng: A = {\(x \in {\rm{N }}\)| \(3 < x \le 7\)}.

b) Tập các số tự nhiên nhỏ hơn 10 là { 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}

Các số không phải phần tử của A là 0; 1; 2; 3; 8; 9.

Quảng cáo
close