Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Trò chơi cướp cờ Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản giới thiệu về quy tắc, luật lệ của trò chơi nào?

 • A
  Kéo co
 • B
  Ô ăn quan
 • C
  Cướp cờ
 • D
  Thổi cơm thi
Câu 2 :

Văn bản Trò chơi cướp cờ thuộc thể loại gì?

 • A
  Văn bản nghị luận
 • B
  Văn bản thông tin
 • C
  Văn bản nhật dụng
 • D
  Ngụ ngôn
Câu 3 :

Văn bản Trò chơi cướp cờ sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 • A
  Biểu cảm
 • B
  Tự sự
 • C
  Nghị luận
 • D
  Thuyết minh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản giới thiệu về quy tắc, luật lệ của trò chơi nào?

 • A
  Kéo co
 • B
  Ô ăn quan
 • C
  Cướp cờ
 • D
  Thổi cơm thi

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý nhan đề

Lời giải chi tiết :

Văn bản giới thiệu về quy tắc, luật lệ của trò chơi cướp cờ

Câu 2 :

Văn bản Trò chơi cướp cờ thuộc thể loại gì?

 • A
  Văn bản nghị luận
 • B
  Văn bản thông tin
 • C
  Văn bản nhật dụng
 • D
  Ngụ ngôn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chú ý dựa vào đặc trưng của thể loại

Lời giải chi tiết :

Văn bản Trò chơi cướp cờ thuộc thể loại văn bản thông tin

Câu 3 :

Văn bản Trò chơi cướp cờ sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 • A
  Biểu cảm
 • B
  Tự sự
 • C
  Nghị luận
 • D
  Thuyết minh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý giọng điệu, ngôn ngữ của văn bản

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là thuyết minh

close