Trắc nghiệm Ôn tập từ Hán Việt Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Từ Hán Việt là những từ như thế nào?

 • A
  Là những từ được mượn từ tiếng Hán
 • B
  Là từ được mượn từ tiếng Hán, trong đó tiếng để cấu tạo từ Hán Việt được gọi là yếu tố Hán Việt
 • C
  Cả A và B đều đúng
 • D
  Cả A và B đều sais
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Từ ghép Hán Việt có mấy loại chính?

 • A
  2 loại
 • B
  3 loại
 • C
  4 loại
 • D
  5 loại
Câu 3 :

Từ nào trong các câu dưới đây có sử dụng từ Hán Việt?

Xã tắc hai phen chồn ngựa đá

Non sông nghìn thuở vững âu vàng

 • A
  Xã tắc
 • B
  Ngựa đá
 • C
  Âu vàng
 • D
  Cả A và C
Câu 4 :

Nghĩa của từ “tân binh” là gì?

 • A
  Binh khí mới
 • B
  Người lính mới
 • C
  Con người mới
 • D
  Cả ba đáp án trên
Câu 5 :

Đâu không phải là từ Hán Việt?

 • A
  Xã tắc
 • B
  Sơn thủy
 • C
  Đất nước
 • D
  Giang sơn
Câu 6 :

Từ nào dưới đây có yếu tố “gia” cùng nghĩa với từ “gia” trong gia đình?

 • A
  Gia vị
 • B
  Gia tăng
 • C
  Tham gia
 • D
  Gia sản
Câu 7 :

Chữ “thiên” trong từ nào sau đây không có nghĩa là “trời”?

 • A
  Thiên lí
 • B
  Thiên kiến
 • C
  Thiên hạ
 • D
  Thiên thanh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Từ Hán Việt là những từ như thế nào?

 • A
  Là những từ được mượn từ tiếng Hán
 • B
  Là từ được mượn từ tiếng Hán, trong đó tiếng để cấu tạo từ Hán Việt được gọi là yếu tố Hán Việt
 • C
  Cả A và B đều đúng
 • D
  Cả A và B đều sais

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại khái niệm của từ Hán Việt

Lời giải chi tiết :

Từ Hán Việt là từ được mượn từ tiếng Hán, trong đó tiếng để cấu tạo từ Hán Việt được gọi là yếu tố Hán Việt

Câu 2 :

Từ ghép Hán Việt có mấy loại chính?

 • A
  2 loại
 • B
  3 loại
 • C
  4 loại
 • D
  5 loại

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại cấu tạo từ Hán Việt

Lời giải chi tiết :

Từ Hán Việt có hai loại chính: từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ

Câu 3 :

Từ nào trong các câu dưới đây có sử dụng từ Hán Việt?

Xã tắc hai phen chồn ngựa đá

Non sông nghìn thuở vững âu vàng

 • A
  Xã tắc
 • B
  Ngựa đá
 • C
  Âu vàng
 • D
  Cả A và C

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về từ Hán Việt

Lời giải chi tiết :

Xã tắc (non sông, đất nước, quốc gia, dân tộc)

Câu 4 :

Nghĩa của từ “tân binh” là gì?

 • A
  Binh khí mới
 • B
  Người lính mới
 • C
  Con người mới
 • D
  Cả ba đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dịch từng chữ trong từ đó và cho đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

“tân binh” nghĩa là người lính mới

Câu 5 :

Đâu không phải là từ Hán Việt?

 • A
  Xã tắc
 • B
  Sơn thủy
 • C
  Đất nước
 • D
  Giang sơn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về từ Hán Việt

Lời giải chi tiết :

Từ “đất nước” là một từ thuần Việt

Câu 6 :

Từ nào dưới đây có yếu tố “gia” cùng nghĩa với từ “gia” trong gia đình?

 • A
  Gia vị
 • B
  Gia tăng
 • C
  Tham gia
 • D
  Gia sản

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dịch nghĩa từng từ

Lời giải chi tiết :

Gia sản nghĩa là tài sản của gia đình

Câu 7 :

Chữ “thiên” trong từ nào sau đây không có nghĩa là “trời”?

 • A
  Thiên lí
 • B
  Thiên kiến
 • C
  Thiên hạ
 • D
  Thiên thanh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dịch nghĩa từng từ

Lời giải chi tiết :

Thiên trong thiên kiến có nghĩa là lệch, nghiêng ngả

close