Trắc nghiệm Lý thuyết về phép Lặp Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Các phép liên kết chủ yếu được học là?

 • A
  Phép nối, phép lặp
 • B
  Phép liên tưởng, trái nghĩa
 • C
  Phép thế
 • D
  Cả 3 đáp án trên
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Câu văn sau sử dụng phép liên kết gì?

Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa, nghệ thuật không thể nào thiếu tư tưởng. Không tư tưởng, con người có thể nào còn là con người.

 • A
  Phép lặp từ ngữ
 • B
  Phép trái nghĩa
 • C
  Phép đồng nghĩa
 • D
  Phép thế
Câu 3 :

Có bao nhiêu kiểu phép lặp hay gặp?

 • A
  2
 • B
  3
 • C
  4
 • D
  5
Câu 4 :

Đâu là dạng phép lặp hay gặp?

 • A
  Phép lặp ngữ âm
 • B
  Phép lặp từ ngữ
 • C
  Phép lặp cú pháp
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 5 :

Phép lặp có nét tương đồng với biện pháp tu từ nào?

 • A
  Nhân hóa
 • B
  So sánh
 • C
  Điệp ngữ
 • D
  Liệt kê
Câu 6 :

Đâu là cách để phân biệt giữa phép lặp với điệp ngữ?

 • A
  Khi các từ được lặp lại trong các câu khác nhau
 • B
  Khi gọi hoặc tả con vật bằng từ ngữ chỉ người
 • C
  A và B đúng
 • D
  A và B sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Các phép liên kết chủ yếu được học là?

 • A
  Phép nối, phép lặp
 • B
  Phép liên tưởng, trái nghĩa
 • C
  Phép thế
 • D
  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về các phép liên kết

Lời giải chi tiết :

Các phép liên kết chủ yếu được học là: phép nối, phép lặp, phép liên tưởng, trái nghĩa, phép thế

Câu 2 :

Câu văn sau sử dụng phép liên kết gì?

Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa, nghệ thuật không thể nào thiếu tư tưởng. Không tư tưởng, con người có thể nào còn là con người.

 • A
  Phép lặp từ ngữ
 • B
  Phép trái nghĩa
 • C
  Phép đồng nghĩa
 • D
  Phép thế

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về phép lặp

Lời giải chi tiết :

Hai câu “Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa, nghệ thuật không thể nào thiếu tư tưởng. Không tư tưởng, con người có thể nào còn là con người.” liên kết với nhau bằng phép liên kết lặp từ ngữ.

Câu 3 :

Có bao nhiêu kiểu phép lặp hay gặp?

 • A
  2
 • B
  3
 • C
  4
 • D
  5

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về phép lặp

Lời giải chi tiết :

Có 3 phương tiện được sử dụng trong phép lặp

Câu 4 :

Đâu là dạng phép lặp hay gặp?

 • A
  Phép lặp ngữ âm
 • B
  Phép lặp từ ngữ
 • C
  Phép lặp cú pháp
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về phép lặp

Lời giải chi tiết :

Các dạng phép lặp hay gặp là:

- Phép lặp từ ngữ

- Phép lặp ngữ âm

- Phép lặp cú pháp

Câu 5 :

Phép lặp có nét tương đồng với biện pháp tu từ nào?

 • A
  Nhân hóa
 • B
  So sánh
 • C
  Điệp ngữ
 • D
  Liệt kê

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về phép lặp

Lời giải chi tiết :

Phép lặp có nét tương đồng với biện pháp tu từ điệp ngữ

Câu 6 :

Đâu là cách để phân biệt giữa phép lặp với điệp ngữ?

 • A
  Khi các từ được lặp lại trong các câu khác nhau
 • B
  Khi gọi hoặc tả con vật bằng từ ngữ chỉ người
 • C
  A và B đúng
 • D
  A và B sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về phép lặp

Lời giải chi tiết :

Nếu các từ được lặp lại trong cùng một câu, đó là biện pháp điệp ngữ. Nhưng khi các từ được lặp lại trong các câu khác nhau, đó là sự lặp lại.

close