Trắc nghiệm Phân tích Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội xuất xứ từ đâu?

 • A
  Kho tàng tục ngữ người Việt
 • B
  100 trò chơi dân gian cho thiếu nhi
 • C
  Tôi khóc những cánh đồng rau khúc
 • D
  Trò chơi dân gian Nam Bộ
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Ăn quả nhớ kẻ …”

 • A
  gieo trồng
 • B
  vun trồng
 • C
  trồng cây
 • D
  chăm bón
Câu 3 :

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Không … đố mày làm nên”

 • A
  mẹ
 • B
  thầy
 • C
  bố
 • D
  bạn
Câu 4 :

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Học … không tày học …”

 • A
  lỏm / vẹt
 • B
  lỏm / thuộc
 • C
  bạn / thầy
 • D
  thầy / bạn
Câu 5 :

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Có công mài …, có ngày nên kim”

 • A
  đồng
 • B
  kẽm
 • C
  sắt
 • D
  bạc
Câu 6 :

Biện pháp tu từ chính được sử dụng trong các câu tục ngữ trong văn bản là gì?

 • A
  Hoán dụ
 • B
  Ẩn dụ
 • C
  So sánh
 • D
  Nhân hóa

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội xuất xứ từ đâu?

 • A
  Kho tàng tục ngữ người Việt
 • B
  100 trò chơi dân gian cho thiếu nhi
 • C
  Tôi khóc những cánh đồng rau khúc
 • D
  Trò chơi dân gian Nam Bộ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản được in trong Kho tàng tục ngữ người Việt, Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên), NXB Văn hóa Thông tin, 2002; Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, Vũ Ngọc Phan, NXB Văn học, 2016

Câu 2 :

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Ăn quả nhớ kẻ …”

 • A
  gieo trồng
 • B
  vun trồng
 • C
  trồng cây
 • D
  chăm bón

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Câu 3 :

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Không … đố mày làm nên”

 • A
  mẹ
 • B
  thầy
 • C
  bố
 • D
  bạn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Không thầy đố mày làm nên

Câu 4 :

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Học … không tày học …”

 • A
  lỏm / vẹt
 • B
  lỏm / thuộc
 • C
  bạn / thầy
 • D
  thầy / bạn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Học thầy không tày học bạn

Câu 5 :

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Có công mài …, có ngày nên kim”

 • A
  đồng
 • B
  kẽm
 • C
  sắt
 • D
  bạc

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Có công mài sắt, có ngày nên kim

Câu 6 :

Biện pháp tu từ chính được sử dụng trong các câu tục ngữ trong văn bản là gì?

 • A
  Hoán dụ
 • B
  Ẩn dụ
 • C
  So sánh
 • D
  Nhân hóa

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc và xác định biện pháp tu từ

Lời giải chi tiết :

Biện pháp tu từ chính được sử dụng trong các câu tục ngữ trong văn bản là ẩn dụ

close