Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trang 48 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều

Chuẩn bị một số bông hoa giấy ghi yêu cầu cho người chơi. Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán. Vua Nam Hán mượn cớ gì để xâm lược nước ta. Trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng diễn ra như thế nào. Những chi tiết nào cho thấy Ngô Quyền là một vị chỉ huy rất mưu lược. Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử nước ta. Chủ đề của câu chuyện này là gì.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ:

1. Chuẩn bị một số bông hoa giấy ghi yêu cầu cho người chơi.

2. Mỗi học sinh hái một bông hoa và tiếp nối nhau thực hiện yêu cầu viết trên bông hoa đó.

Phương pháp giải:

Em cũng chơi với các bạn tại lớp.  

Lời giải chi tiết:

Học sinh có thể tham khảo các yêu cầu sau:

Bạn hãy nói tên vị vua có công dẹp loạn 12 sứ quân.

Ai là người lập ra nhà Trần.

Vị vua nào đã lập ra nhà Lý?

Bài đọc: 

Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán

     Ngô Quyền là một vị tướng nổi tiếng mưu lược, võ nghệ tinh thông. Ông được Dương Đình Nghệ giao quyền cai quản Ái Châu (thuộc Thanh Hóa ngày nay).

     Năm 937, Dương Đình Nghệ bị con nuôi là Kiều Công Tiễn giết hại. Ngô Quyền kéo quân ra hỏi tội Công Tiễn. Công Tiễn run sợ, cho người sang cầu cứu vua Nam Hán. Vua Nam Hán muốn nhân nước ta có loạn mà đánh chiếm, liền sai thái tử Hoằng Tháo đemchiến thuyền, theo sông Bạch Đằng tiến vào nước ta. Bấy giờ, được sự ủng hộ của mọi người, Ngô Quyền đã diệt được Kiều Công Tiễn. 

     Nghe tin Hoằng Tháo sắp đến, Ngô Quyền nói với các tướng:

- Bọn địch từ xa mỏi mệt, lại nghe tin Công Tiễn bị giết, mất kẻ nội ứng thì hồn vía chẳng còn. Quân ta sức đang khỏe, ắt phá được chúng. Nhưng chúng nhiều chiến thuyền, ta phải có kế.

     Ông sai người lấy gỗ tốt vạt nhọn đầu, bịt sắt rồi ngầm đóng xuống hai bên cửa sông. Thủy triều lên, quân ta chèo thuyền nhẹ ra khiêu chiến rồi giả thua, dụ địch đuổi theo. Hoằng Tháo trúng kế. Khi chiến thuyền của giặc lọt sâu vào vùng cắm cọc cũng là lúc thủy triều xuống, cọc nhô dần lên. Ngô Quyền tung quân ra đánh. Quân giặc rối loạn, nước rút quá nhanh, thuyền vướng cọc, bị lật úp, vỡ và đắm rất nhiều, quân sĩ chết quá nửa. Tướng giặc Hoằng Tháo bị giết trên sông Bạch Đằng. Bọn tàn quân chạy tháo thân về nước. 

     Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt mộng xâm lăng của giặc phương Bắc, mở ra thời kì độc lập lâu dài trong lịch sử nước ta.

Đọc hiểu:

Câu 1:

Vua Nam Hán mượn cớ gì để xâm lược nước ta? 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Vua Nam Hán mượn cớ nước ta có loạn để xâm lược nước ta. 

Trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng diễn ra như thế nào? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời.  

Lời giải chi tiết:

Trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng: Ngô Quyền sai người lấy gôc tốt vạt nhọn đầu, bịt sắt rồi ngâm xuống đóng 2 bên cửa sông, thủy triều lên quân ta chèo thuyền nhẹ ra khiêu chiến giả thua dụ địch đuổi theo lọt sâu vào vùng cắm cọc lúc thủy triều xuống. Lúc này tung quân ra đánh khiến giặc rối loạn, thuyền bị lật úp và vỡ. Quân giặc thua và tháo chạy.

Những chi tiết nào cho thấy Ngô Quyền là một vị chỉ huy rất mưu lược? 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Những chi tiết như nghe tin Hoàng Tháo sắp đến, biết địch từ xa đến mỏi mệt, mất kẻ nội ứng, quân ta đang khỏe ắt phá được chúng và dùng cọc để ngầm đóng xuống biển.... cho thấy Ngô Quyền là một vị chỉ huy rất mưu lược.

Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử nước ta? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt mộng xâm lăng của giặc phương Bắc, mở ra thời kì độc lập lâu dài trong lịch sử nước ta. 

Chủ đề của câu chuyện này là gì? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Chủ đề của câu chuyện này là công cuộc giữ nước lịch sử của Ngô Quyền. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close