Bài 99 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 VBT toán 4 bài 99 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Viết

Đọc

\(\dfrac{3}{4}kg\)

ba phần tư ki-lô-gam

\(\dfrac{1}{4}\) giờ

 

\(\dfrac{12}{25}m\)

 
 

 

Viết

Đọc

\(\dfrac{1}{5}\) tấn

 

 

 

một phần hai ki-lô-mét vuông

\(\dfrac{2}{3}m^2\)

 Phương pháp giải:

Khi đọc phân số ta đọc tử số trước, dấu gạch ngang đọc là “phần”, sau đó đọc mẫu số; nếu có đơn vị đo thì ta đọc tên đơn vị đo.

Lời giải chi tiết:

Viết

Đọc

\(\dfrac{3}{4}kg\) 

ba phần tư ki-lô-gam

\(\dfrac{1}{4}\) giờ 

một phần tư giờ

\(\dfrac{12}{25}m\)

mười hai phần hai mươi lăm mét

 

Viết

Đọc

\(\displaystyle {1 \over 5}\) tấn

một phần năm tấn

\(\dfrac{1}{2}km^2\)

một phần hai ki-lô-mét vuông

\(\dfrac{2}{3}m^2\)

hai phần ba mét vuông

Bài 2

Viết thành phân số có mẫu là \(\displaystyle3\) (theo mẫu) :

Mẫu: 

\(\displaystyle\eqalign{
& 4 = {{12} \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad\quad\quad5 = {{.....} \over {.....}} \cr 
& 9 = {{.....} \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad\quad\quad\quad10 = {{.....} \over {.....}} \cr} \)

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi làm tương tự với các câu còn lại.

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle\eqalign{
& 4 = {{12} \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad\quad\quad\quad\quad5 = {{15} \over 3} \cr 
& 9 = {{27} \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad\quad\quad\quad\quad10 = {{30} \over 3} \cr} \)

Bài 3

Điền dấu \((>,\,=,\,<)\) thích hợp vào chỗ chấm : 

\(\displaystyle
 {4 \over 3}...1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad\quad\quad\) \(\displaystyle{9 \over {11}}...1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\) \(\quad\quad\quad \displaystyle{{100} \over {99}}...1 \) 
\(\displaystyle1...{3 \over 4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad\quad\quad \) \(\displaystyle 1...{{11} \over 9}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\) \(\quad\quad\quad \displaystyle 1...{{99} \over {100}} \) 
\(\displaystyle {4 \over 3}...{3 \over 4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad\quad\quad \) \(\displaystyle {9 \over {11}}...{{11} \over 9}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\) \(\quad\quad\quad \displaystyle{{100} \over {99}}...{{99} \over {100}} \)

Phương pháp giải:

Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn \(1\).

Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng \(1\).

Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn \(1\).

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {4 \over 3} > 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad\quad\quad\) \(\displaystyle {9 \over {11}} < 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \) \(\displaystyle \quad\quad\quad {{100} \over {99}} > 1 \)
\(\displaystyle  1 > {3 \over 4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad\quad\quad \) \(\displaystyle 1 < {{11} \over 9}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\) \(\displaystyle \quad\quad\quad 1 > {{99} \over {100}} \)
\(\displaystyle  {4 \over 3} > {3 \over 4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad\quad\quad \) \(\displaystyle {9 \over {11}} < {{11} \over 9}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\) \(\displaystyle\quad\quad\quad {{100} \over {99}} > {{99} \over {100}} \)

Bài 4

Chia đều \(5\) lít sữa và \(10\) chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít sữa ?

Phương pháp giải:

Để tìm số lít sữa trong 1 chai ta lấy số lít nữa cho trong \(10\) chai chia cho \(10\). 

Lời giải chi tiết:

Số lít sữa có trong mỗi chai là:

\(\displaystyle5:10 = {5 \over {10}}\) (\(l\))

                          Đáp số: \(\displaystyle{5 \over {10}}l\).

Bài 5

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

 Quan sát hình vẽ ta thấy đoạn thẳng AB được chia thành 5 phần bằng nhau, trong đó đoạn thẳng AO chiếm 1 phần, đoạn thẳng OB chiếm 4 phần. Do đó ta có AO = \(\dfrac{1}{5}\)AB, OB = \(\dfrac{4}{5}\)AB.

Làm tương tự với câu b.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close