Bài 126 : Phép chia phân số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 47 VBT toán 4 bài 126 : Phép chia phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu): 

 \(\displaystyle {2 \over 3}\)  \(\displaystyle {3 \over 5}\)  \(\displaystyle {7 \over 4}\)

 

 \(\displaystyle {3 \over {10}}\)  \(\displaystyle {1 \over 2}\)

 

 \(\displaystyle {3 \over 2}\)

 

 

 \(\displaystyle {5 \over 8}\)

 

 

 \(\displaystyle {1 \over 3}\)

Phương pháp giải:

Phân số đảo ngược của phân số \(\dfrac{a}{b}\) là phân số \(\dfrac{b}{a}\).

Lời giải chi tiết:

 \(\displaystyle {2 \over 3}\)  \(\displaystyle {3 \over 5}\)  \(\displaystyle {7 \over 4}\)

 \(\displaystyle {8 \over 5}\)

 \(\displaystyle {3 \over {10}}\)  \(\displaystyle {1 \over 2}\)

 \(\displaystyle {3 \over 1}\)

 \(\displaystyle {3 \over 2}\)

 \(\displaystyle {5 \over 3}\)

 \(\displaystyle {4 \over 7}\)

 \(\displaystyle {5 \over 8}\)

 \(\displaystyle {{10} \over 3}\)

 \(\displaystyle {2 \over 1}\) 

 \(\displaystyle {1 \over 3}\)

Bài 2

Tính ( theo mẫu):

Mẫu: \(\displaystyle {4 \over 5}:{7 \over 3} = {4 \over 5} \times {3 \over 7} = {{12} \over {35}}\)

a) \(\displaystyle {2 \over 3}:{3 \over 4}\)                                 b) \(\displaystyle {1 \over 5}:{1 \over 3}\)

c) \(\displaystyle {5 \over 9}:{6 \over 7}\)                                 d) \(\displaystyle {1 \over 4}:{1 \over 7}\)

Phương pháp giải:

 Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {2 \over 3}:{3 \over 4} = {2 \over 3} \times {4 \over 3} = {8 \over 9}\)                      b) \(\displaystyle {1 \over 5}:{1 \over 3} = {1 \over 5} \times {3 \over 1} = {3 \over 5}\)

c) \(\displaystyle {5 \over 9}:{6 \over 7} = {5 \over 9} \times {7 \over 6} = {{35} \over {54}}\)                    d) \(\displaystyle {1 \over 4}:{1 \over 7} = {1 \over 4} \times {7 \over 1} = {7 \over 4}\)           

Bài 3

Tính:

a) \(\displaystyle {3 \over 4} \times {5 \over 7}\)                              b) \(\displaystyle {1 \over 7} \times {1 \over 5}\)

    \(\displaystyle {{15} \over {28}}:{5 \over 7}\)                                 \(\displaystyle {1 \over {35}}:{1 \over 7}\)

    \(\displaystyle {{15} \over {28}}:{3 \over 4}\)                                 \(\displaystyle {1 \over {35}}:{1 \over 5}\) 

Phương pháp giải:

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {3 \over 4} \times {5 \over 7} = {{3 \times 5} \over {4 \times 7}} = {{15} \over {28}}\)

    \(\displaystyle {{15} \over {28}}:{5 \over 7} = {{15} \over {28}} \times {7 \over 5} = {3 \over 4}\) 

    \(\displaystyle {{15} \over {28}}:{3 \over 4} = {{15} \over {28}} \times {4 \over 3} = {5 \over 7}\)

b) \(\displaystyle {1 \over 7} \times {1 \over 5} = {{1 \times 1} \over {7 \times 5}} = {1 \over {35}}\)

    \(\displaystyle {1 \over {35}}:{1 \over 7} = {1 \over {35}} \times {7 \over 1} = {1 \over 5}\)

    \(\displaystyle {1 \over {35}}:{1 \over 5} = {1 \over {35}} \times {5 \over 1} = {1 \over 7}\)

Loigiaihay.com

 • Bài 127 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 4 bài 127 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 128 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 VBT toán 4 bài 128 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 129 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 VBT toán 4 bài 129 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 130 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 4 bài 130 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 131 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 VBT toán 4 bài 131 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close