Bài 56 : Nhân một số với một tổng

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 66 VBT toán 4 bài 56 : Nhân một số với một tổng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Tính :

235 × (30 + 5) = …………………………

                       = …………………………

                       = …………………………

5327 × (80 + 6) = …………………………

                         = …………………………

                         = …………………………

b) Tính (theo mẫu) : 

Mẫu :  237 × 21 = 237 × (20 + 1)

                         = 237 × 20 + 237 × 1

                          = 4740 + 237

                          = 4977

          4367 × 31 = …………………………

                          = …………………………

                          = …………………………

                          = …………………………

Phương pháp giải:

a) Áp dụng cách nhân một số với một tổng. 

           a x (b + c ) = a x b + a x c

b) Tách thừa số thứ hai thành tổng của hai số hạng. Sau đó áp dụng công thức nhân một số với một tổng.

Lời giải chi tiết:

a) 

235 × (30 + 5) = 235 × 30 +  235 × 5

                       = 7050 + 1175

                       = 8225

5327 × (80 + 6) = 5327 × 80 + 5327 × 6

                          = 426160 + 31962

                          = 458122

b)  4367 × 31 = 4367 × (30 + 1)

                     = 4367 × 30 + 4367 × 1

                     = 131010 + 4367

                     = 135377

Bài 2

Một trại chăn nuôi có 860 con vịt và 540 con gà. Mỗi ngày một con vịt hoặc một con gà ăn hết 80g thức ăn. Hỏi trại chăn nuôi đó phải chuẩn bị bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn để đủ cho số gà vịt đó ăn trong một ngày? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tìm tổng số con gà và vịt của trang trại.

- Tìm tổng số gam thức ăn phải chuẩn bị 

- Đổi kết quả tìm được sang đơn vị kg.

Cách 2:

- Tìm số thức ăn chuẩn bị cho gà và số thức ăn chuẩn bị cho vịt.

- Đổi kết quả tìm được sang đơn vị kg.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Số con gà và vịt có trong trại chăn nuôi là:

860 + 540 = 1400 (con)

Trong một ngày trại chăn nuôi phải chuẩn bị số gam thức ăn là:

80 × 1400 = 112 000 (g)

Đổi 112 000g = 112kg.

                              Đáp số : 112kg.

Cách 2

Trong một ngày phải chuẩn bị số gam thức ăn cho gà là :

80 × 540 = 43 200 (g)

Trong một ngày phải chuẩn bị số gam thức ăn cho vịt là :

80 × 860 = 68 800 (g)

Trong một ngày trại chăn nuôi phải chuẩn bị số gam thức ăn cho gà và vịt là :

43200 + 68800 = 112 000 (g)

Đổi 112 000g = 112kg.

                          Đáp số : 112kg.

Bài 3

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 248m, chiều rộng bằng \(\displaystyle {1 \over 4}\) chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều rộng = chiều dài : 4. 

- Tìm chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

Lời giải chi tiết:

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là :

248 : 4 = 62 (m)

Chu vi khu đất hình chữ nhật là :

(248 + 62) × 2 = 620 (m)

                                Đáp số: 620m.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close