Bài 70 : Chia một tích cho một số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 VBT toán 4 bài 70 : Chia một tích cho một số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính bằng hai cách :

a) (14 × 27) : 7

    = ……………

    = ……………

    (14 × 27) : 7 

     = ……………

     = ……………

     = ……………

b) (25 × 24) : 6 

    = ……………

    = ……………

   (25 × 24) : 6 

   = ……………

   = ……………

   = ……………

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng cách chia một tích cho một số :

Khi chia một tích cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

\((a × b) : c = a : c × b = a × b : c\)

Lời giải chi tiết:

a) (14 × 27) : 7

    = 378 : 7

    = 54

   (14 × 27) : 7

    = 14 : 7 × 27

    = 2 × 27

    = 54

b) (25 × 24) : 6

    = 600 : 6

    = 100

   (25 × 24) : 6

    =  25 × (24 : 6)

    = 25 × 4

    = 100

Bài 2

Tính bằng ba cách :

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2, cách 3 : Áp dụng cách chia một tích cho một số :

Khi chia một tích cho một số, ta có thể lấy một thừa số  chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

\((a × b) : c = a : c × b = a × b : c\) 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một cửa hàng có 6 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được \(\displaystyle {1 \over 6}\) số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải ?

Phương pháp giải:

- Tính số mét vải cửa hàng có ta lấy độ dài của một tấm vải nhân với số tấm vải.

- Tính số mét vải cửa hàng đã bán ta lấy số mét vải cửa hàng có chia cho \(6\).

Lời giải chi tiết:

Ban đầu cửa hàng có số mét vải là :

30 × 6 = 180 (m)

Cửa hàng đó bán được số mét vải là :

180 : 6 = 30 (m)

                      Đáp số: 30m.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close