Bài 4 : Biểu thức có chứa một chữ

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6 VBT toán 4 bài 4 : Biểu thức có chứa một chữ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + .....  = ......

Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là ......

b) Nếu b = 7 thì 185 – b = 185 – ..... = ......

Giá trị của biểu thức 185 – b với b = 7 là .....

c) Nếu m = 6 thì 423 + m = 423 + ..... = ......

Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là ......

d) Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : ..... = ......

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là ......

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10  = 75.

Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75.

b) Nếu b = 7 thì 185 – b = 185 – 7 = 178.

Giá trị của biểu thức 185 – b với b = 7 là 178.

c) Nếu m = 6 thì 423 + m = 423 + 6 = 429. 

Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là 429.

d) Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : 5 = 37.

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là 37.

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là ………

b) Giá trị của biểu thức 860 – b với b = 500 là ………

c) Giá trị của biểu thức 200 × c với c = 4 là ………

d) Giá trị của biểu thức 600 : \(x\) với \(x\) = 3 là ………

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó. 

Lời giải chi tiết:

a) Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là 390.

b) Giá trị của biểu thức 860 – b với b = 500 là 360.

c) Giá trị của biểu thức 200 × c với c = 4 là 800.

d) Giá trị của biểu thức 600 : \(x\) với \(x\) = 3 là 200.

Bài 3

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 5 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7 VBT toán 4 bài 5 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 6 : Các số có sáu chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 4 bài 6 : Các số có sáu chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 7 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 VBT toán 4 bài 7 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 8 : Hàng và lớp

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT toán 4 bài 8 : Hàng và lớp với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 9 : So sánh các số có nhiều chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 VBT toán 4 bài 9 : So sánh các số có nhiều chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close