Bài 4 : Biểu thức có chứa một chữ

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6 VBT toán 4 bài 4 : Biểu thức có chứa một chữ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + .....  = ......

Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là ......

b) Nếu b = 7 thì 185 – b = 185 – ..... = ......

Giá trị của biểu thức 185 – b với b = 7 là .....

c) Nếu m = 6 thì 423 + m = 423 + ..... = ......

Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là ......

d) Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : ..... = ......

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là ......

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10  = 75.

Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75.

b) Nếu b = 7 thì 185 – b = 185 – 7 = 178.

Giá trị của biểu thức 185 – b với b = 7 là 178.

c) Nếu m = 6 thì 423 + m = 423 + 6 = 429. 

Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là 429.

d) Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : 5 = 37.

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là 37.

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là ………

b) Giá trị của biểu thức 860 – b với b = 500 là ………

c) Giá trị của biểu thức 200 × c với c = 4 là ………

d) Giá trị của biểu thức 600 : \(x\) với \(x\) = 3 là ………

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó. 

Lời giải chi tiết:

a) Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là 390.

b) Giá trị của biểu thức 860 – b với b = 500 là 360.

c) Giá trị của biểu thức 200 × c với c = 4 là 800.

d) Giá trị của biểu thức 600 : \(x\) với \(x\) = 3 là 200.

Bài 3

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 5 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7 VBT toán 4 bài 5 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 6 : Các số có sáu chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 4 bài 6 : Các số có sáu chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 7 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 VBT toán 4 bài 7 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 8 : Hàng và lớp

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT toán 4 bài 8 : Hàng và lớp với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 9 : So sánh các số có nhiều chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 VBT toán 4 bài 9 : So sánh các số có nhiều chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close