Bài 139 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 64, 65 VBT toán 4 bài 139 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tỉ số của hai số là \(\displaystyle {3 \over 4}\). Tổng của hai số đó là 658. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần. 

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn hoặc lấy tổng của hai số trừ đi số bé).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                 3 + 4 = 7 (phần)

Số bé là:

                658 : 7 × 3 = 282

Số lớn là:

                658 – 282 = 376

                              Đáp só : Số bé : 282 ;

                                             Số lớn : 376. 

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng

15

91

672

1368

3780

Tỉ số

2 : 3

2 : 5

5 : 7

8 : 11

13 : 15

Số bé

 

 

 

 

 

Số lớn

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

1. Tìm tổng số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần. 

2. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

e. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn hoặc lấy tổng của hai số trừ đi số bé).

Lời giải chi tiết:

Tổng

15

91

672

1368

3780

Tỉ số

2 : 3

2 : 5

5 : 7

8 : 11

13 : 15

Số bé

6

26

280

576

1755

Số lớn

9

65

392

792

2025

Bài 3

Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi = chu vi : 2.

- Vẽ sơ đồ: coi chiều rộng gồm 2 phần bằng nhau thì chiều dài gồm 3 phần như thế.

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

- Tìm số bé và số lớn.

 

Lời giải chi tiết:

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là :

           630 : 2 = 315 (m)

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                   3 + 2 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

                315 : 5 × 2 = 126 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

                315 – 126 = 189 (m)

                       Đáp số : Chiều dài : 189m ;

                                    Chiều rộng : 126m.

Loigiaihay.com

 • Bài 140 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 65, 66 VBT toán 4 bài 140 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 141 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 4 bài 141 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 142 : Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 68, 69 VBT toán 4 bài 142 : Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 143 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 70 VBT toán 4 bài 143 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 144 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 VBT toán 4 bài 144 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close