Bài 37 : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43 VBT toán 4 bài 37 : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại bằng 42. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (Giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Cách 1 :

Tuổi của con là:

(42 – 30) : 2 = 6 (tuổi)

Tuổi của mẹ là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

                      Đáp số: Tuổi mẹ : 36 tuổi ;

                                  Tuổi con : 6 tuổi.

Cách 2 :

Tuổi của mẹ là:

(42 + 30) : 2 = 36 (tuổi)

Tuổi của con là:

36 – 30 = 6 (tuổi)

                       Đáp số : Tuổi mẹ : 36 tuổi ;

                                  Tuổi con : 6 tuổi.

Bài 2

Có 30 học sinh đang tập bơi, trong đó số em đã biết bơi ít hơn số em chưa biết bơi là 6 em. Hỏi có bao nhiêu em đã biết bơi, bao nhiêu em chưa biết bơi ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Số học sinh đã biết bơi là :

(30 – 6) : 2 = 12 (học sinh)

Số học sinh chưa biết bơi :

12 + 6 = 18 (học sinh)

Đáp số : Học sinh biết bơi : 12 em ;

             Học sinh chưa biết bơi : 18 em.

Bài 3

Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách học thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách giáo khoa ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:   Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

 

Trong thư viện có số cuốn sách giáo khoa là :

(1800 + 1000) : 2 = 1400 (cuốn)

                                Đáp số: 1400 cuốn. 

Loigiaihay.com

 • Bài 38 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 44 VBT toán 4 bài 38 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 39 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 VBT toán 4 bài 39 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 40 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 46 VBT toán 4 bài 40 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 41 : Hai đường thẳng vuông góc

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 4 bài 41 : Hai đường thẳng vuông góc với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 42 : Hai đường thẳng song song

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 VBT toán 4 bài 42 : Hai đường thẳng song song với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close