Bài 64 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 74 VBT toán 4 bài 64 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(435 × 300\)                             \(327 × 42\)                                \(436 × 304\)

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 214 × 13 + 214 × 17 = …………………

                                     = …………………

                                     = …………………

b) 58 × 635 + 48 × 635 = …………………

                                     = …………………

                                     =…………………

c) 4 × 19 × 25  = ……………………………

                        = ……………………………

Phương pháp giải:

a) Áp dụng công thức:   \(a \times b + a \times c = a \times (b+c)\).

b) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm 4 và 25 lại thành 1 tích rồi nhân với 19.

c) Áp dụng công thức: \(a \times c - b \times c = (a-b)\times c\).

Lời giải chi tiết:

a) 214 × 13 + 214 × 17 = 214 × (13 +17)

                                     = 214 × 30

                                     =  6420

b) 58 × 635 – 48 × 635 = (58 – 48 ) × 635

                                     = 10 × 635

                                     = 6350

c) 4 × 19 × 25 = 4 × 25 × 19

                       = 100 × 19

                       = 1900

Bài 3

Tính:

 a)  85 + 11 × 305

      = ……………

      = ……………

 b) 85 x 11 + 305

    = ………………

    = ………………

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau. 

Lời giải chi tiết:

a)  85 + 11 × 305

     = 85 + 3355

     = 3440

 b) 85 × 11 + 305

     = 935 + 305

     = 1240

Bài 4

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 28 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện trị giá 8000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học ?

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền phải trả để mua đủ bóng điện cho 1 phòng học = giá tiền của 1 bóng điện × số bóng đèn trong 1 phòng.

- Tìm số tiền phải trả để mua đủ bóng điện cho 28 phòng học = số tiền phải trả để mua đủ bóng điện cho 1 phòng học × 28.

Lời giải chi tiết:

Số tiền phải trả để mua bóng điện của mỗi phòng học là :

8 × 8000 = 64 000 (đồng)

Số tiền mà nhà trường phải trả để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học là :

64000 × 28 = 1 792 000 (đồng)

                           Đáp số: 1 792 000 đồng.

Loigiaihay.com

 • Bài 65 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 75, 76 VBT toán 4 bài 65 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 66 : Chia một tổng cho một số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 VBT toán 4 bài 66 : Chia một tổng cho một số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 67 : Chia cho số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 78 VBT toán 4 bài 67 : Chia cho số có một chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 68 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 79 VBT toán 4 bài 68 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 69 : Chia một số cho một tích

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 80 VBT toán 4 bài 69 : Chia một số cho một tích với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close