Bài 140 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 65, 66 VBT toán 4 bài 140 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm  :

a)

Tổng của 2 số bằng …

Số lớn được biểu thị là …phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là … phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là …

Tổng số phần bằng nhau là … phần

b) 

Tổng của hai số bằng ….

Số bé được biểu thị là… phần.

Só lớn được biểu thị là …. phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là ….

Tổng số phần bằng nhau là …. phần.

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ sơ đồ rồi hoàn thành bài tập đã cho. 

Lời giải chi tiết:

a)

Tổng của 2 số bằng 12.

Số lớn được biểu thị là 3 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 1 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 3 : 1 hay \(\displaystyle {3 \over 1}\). 

Tổng số phần bằng nhau là 4 phần.

b)

Tổng của hai số bằng 21.

Số bé được biểu thị là 1 phần.

Số lớn được biểu thị là 2 phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 1 : 2 hay \(\displaystyle{1 \over 2}\).

Tổng số phần bằng nhau là 3 phần.

Bài 2

Buổi sáng và buổi chiều cửa hàng bán được 24 xe đạp. Số xe bán buổi sáng gấp đôi số xe bán buổi chiều. Hỏi mỗi buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số xe bán buổi chiều (vai trò số bé) gồm 1 phần thì số xe bán buổi sáng (vai trò số lớn) gồm 2 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

             2 + 1 = 3 (phần)

Số xe bán được trong buổi sáng là:

            24 : 3 × 2 = 16 (xe đạp)

Số xe bán được trong buổi chiều là:

           24 – 16 = 8 (xe đạp)

                Đáp số: Buổi sáng : 16 xe đạp;

                            Buổi chiều : 8 xe đạp.

Bài 3

Dựa vào sơ đồ, giải bài toán :

Phương pháp giải:

1. Tìm tổng số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm số gà trống (lấy giá trị một phần nhân với số phần biểu diễn số gà trống).

4. Tìm số gà mái (lấy giá trị một phần nhân với số phần biểu diễn số gà mái hoặc lấy tổng số gà trừ đi số gà trống).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước.

Lời giải chi tiết:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

                1 + 5 = 6 (phần)

Số gà trống là:

               72 : 6 × 1 = 12 (con)

Số gà mái là:

                72 – 12 = 60 (con)

                     Đáp số : Gà trống : 12 con ;

                                   Gà mái : 60 con.

Loigiaihay.com

 • Bài 141 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 4 bài 141 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 142 : Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 68, 69 VBT toán 4 bài 142 : Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 143 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 70 VBT toán 4 bài 143 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 144 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 VBT toán 4 bài 144 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 145 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 73, 74 VBT toán 4 bài 145 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close