Bài 169 : Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 106, 107 VBT toán 4 bài 169 : Ôn tập về tìm số trung bình cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tìm số trung bình cộng của các số sau :

a) 1038 ; 4957 và 2495                              b) 3806 ; 7542 ; 1093 và 4215

Phương pháp giải:

Muốn tính số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của các số 1038 ; 4957 và 2495 là :

(1038 + 4957 + 2495) : 3 = 2830

b) Số trung bình cộng của các số 3806 ; 7542 ; 1093 và 4215 là : 

(3806 + 7542 + 1093 + 4215) : 4 = 4164

Bài 2

Khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là 78 tờ báo, nhưng lại mua ít hơn khối lớp năm là 93 tờ báo. Hỏi trung bình mỗi lớp mua bao nhiêu tờ báo, biết rằng khối lớp Bốn mua 174 tờ báo ? 

Tóm tắt :

Phương pháp giải:

- Số báo khối lớp Ba mua = số báo khối lớp Bốn mua \(-\,78\) tờ.

- Số báo khối lớp Năm mua = số báo khối lớp Bốn mua \(+\;93\) tờ.

- Số báo trung bình mỗi khối lớp đã mua = Tổng số báo cả 3 khối lớp đã mua \(:3\).

Lời giải chi tiết:

Khối lớp Ba đã mua số tờ báo là :

174 – 78 = 96 (tờ)

Khối lớp Năm đã mua số tờ báo là :

174 + 93 = 267 (tờ)

Trung bình mỗi khối lớp mua số báo là:

(174 + 96 + 267) : 3 = 179 (tờ)

                    Đáp số: 179 tờ báo.

Bài 3

Viết số điểm trung bình vào ô trống :

Phương pháp giải:

Muốn tính điểm trung bình của mỗi bạn ta lấy tổng số điểm mỗi bạn đạt được chia cho tổng số bài.

Lời giải chi tiết:

An có số bài kiểm tra là :

3 + 5 + 1 + 11 = 20 (bài)

Tổng số điểm An đạt được là :

× 3 + 8 × 5 + 9 × 1 + 10 × 11 = 180 (điểm)

Điểm trung bình của An là :

180 : 20 = 9 (điểm)

Bình có số bài kiểm tra là :

12 + 5 + 2 + 1 = 20 (bài)

Tổng số điểm Bình đạt được là :

6 × 12 + 8 × 5 + 9 × 2 + 10 × 1 = 140 (điểm)

Điểm trung bình của Bình là :

140 : 20 = 7 (điểm)

Vậy ta có bảng kết quả như sau : 

Bài 4

Một nhóm thợ lần đầu lĩnh 480 000 đồng và lần sau lĩnh 540 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi người được lĩnh bao nhiêu tiền, nếu :

a) Nhóm đó có 3 người ?

b) Nhóm đó có 4 người ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số tiền trung bình mỗi người nhận được ta lấy tổng số tiền chia cho số người trong nhóm đó. 

Lời giải chi tiết:

a) Trung bình mỗi người được nhận số tiền là :

(480 000 + 540 000) : 3 = 340 000 (đồng)

b) Trung bình mỗi người nhận được số tiền là :

(480 000 + 540 000) : 4 = 255 000 (đồng)

Đáp số : a) 340 000 đồng ;

             b) 255 000 đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close