Bài 75 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 86 VBT toán 4 bài 75 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(69104 : 56\)                              \(60116 : 28\)                              \(32570 : 24\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức :

Phương pháp giải:

Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.  

Lời giải chi tiết:

Bài 3

a) Viết số thích hợp vào ô trống : 

b) Viết tiếp vào ô trống:

Trung bình mỗi ngày làm được …… sản phẩm.

Phương pháp giải:

- Số ngày làm việc trong 3 tháng = số ngày làm việc trong tháng 1 + số ngày làm việc trong tháng 2 + số ngày làm việc trong tháng 3.

- Số sản phẩm làm được trong 3 tháng =  số sản phẩm làm được trong tháng 1 + số sản phẩm làm được trong tháng 2 + số sản phẩm làm được trong tháng 3.

- Số sản phẩm trung bình mỗi ngày làm được = số sản phẩm làm được trong 3 tháng : số ngày làm việc trong 3 tháng.

Lời giải chi tiết:

a) 

b)  Trung bình mỗi ngày làm được số sản phẩm là :

                  15745 : 67 = 235 (sản phẩm)

Vậy trung bình mỗi ngày làm được 235 sản phẩm. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài