Bài 23 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 4 bài 23 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết và tính theo mẫu :

Số trung bình cộng của:

a) 35 và 45 là (35 + 45) : 2 = 40.

b) 76 và 16 là ………………………………

c) 21 ; 30 và 45 là ………………………

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng. 

Lời giải chi tiết:

Số trung bình cộng của:

b) 76 và 16 là (76 + 16) : 2 = 46.

c) 21 ; 30 và 45 là (21 + 30 + 45 ) : 3 = 32.

Bài 2

Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm :

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là : ……………

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là : ………………

c) Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là : ……………

Phương pháp giải:

Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là: 24 (vì 12 × 2 = 24).

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là: 90 (vì 30 × 3 = 90).

c) Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là: 80 (vì 20 × 4 = 80).

Bài 3

Số trung bình cộng của hai số là 36. Biết một trong hai số đó là 50, tìm số kia. 

Phương pháp giải:

- Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. 

Lời giải chi tiết:

Tổng hai số là:

36 × 2 = 72

Số cần tìm là

72 – 50 = 22

                             Đáp số: 22.

Bài 4

Vân cao 96cm, Nam cao 134cm. Chiều cao của Hà là trung bình cộng số đo chiều cao của Vân và Nam. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng chiều cao của Vân và Nam.

- Tìm chiề cao của Hà = tổng chiều cao của Vân và Nam : 2.

Lời giải chi tiết:

Tổng chiều cao của Vân và Nam là:

96 +134 = 230 (cm)

Chiều cao của Hà là:

230 : 2 = 115 (cm)

                             Đáp số : 115cm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài