Bài 139 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 64, 65 VBT toán 4 bài 139 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tỉ số của hai số là \(\displaystyle {3 \over 4}\). Tổng của hai số đó là 658. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 3 phần bằng nhau thì số lớn gồm 4 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn hoặc lấy tổng của hai số trừ đi số bé).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước, có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                 3 + 4 = 7 (phần)

Số bé là:

                658 : 7 × 3 = 282

Số lớn là:

                658 – 282 = 376

                              Đáp só : Số bé : 282 ;

                                             Số lớn : 376. 

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng

15

91

672

1368

3780

Tỉ số

2 : 3

2 : 5

5 : 7

8 : 11

13 : 15

Số bé

 

 

 

 

 

Số lớn

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Tìm số lớn và số bé theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Lời giải chi tiết:

Tổng

15

91

672

1368

3780

Tỉ số

2 : 3

2 : 5

5 : 7

8 : 11

13 : 15

Số bé

6

26

280

576

1755

Số lớn

9

65

392

792

2025

Bài 3

Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi = chu vi : 2.

- Tìm chiều dài, chiều rộng theo các bước :

1. Vẽ sơ đồ: coi chiều rộng (đóng vai trò số bé) gồm 2 phần bằng nhau thì chiều rộng (đóng vai trò số lớn) gồm 3 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn hoặc lấy tổng của hai số trừ đi số bé).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước, có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Lời giải chi tiết:

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là :

           630 : 2 = 315 (m)

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                   3 + 2 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

                315 : 5 × 2 = 126 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

                315 – 126 = 189 (m)

                       Đáp số : Chiều dài : 189m ;

                                    Chiều rộng : 126m.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài