Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 47,47 vở thực hành Toán 6

B. Câu hỏi trắc nghiệm. Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: Trên bàn có hai chiếc kính: trên chiếc thứ nhất (kí hiệu là K1) có dán dòng chữ 2 dioptre; trên chiếc thứ hai (kí hiệu K2) có dán dòng chữ - 2 dioptre. Như vậy

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Trên bàn có hai chiếc kính: trên chiếc thứ nhất (kí hiệu là K1) có dán dòng chữ 2 dioptre; trên chiếc thứ hai (kí hiệu K2) có dán dòng chữ - 2 dioptre. Như vậy

A. K1, K2 là kính viễn thị

B. K1 là kính viễn thị, K2 là kính cận thị

C. K1 là kính cận thị, K2 là kính viễn thị

D. K1, K2 là kính cận thị.

Phương pháp giải:

Kính cận có dioptre âm , kính viễn có dioptre dương.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 2

Câu 2: Nếu –a là số nguyên dương, -b là số nguyên âm thì a và b là số dương hay số âm?

A. a dương và b dương

B. a dương và b âm

C. a âm và b dương

D. a âm và b âm

Phương pháp giải:

Nếu a là số dương thì –a là số âm và ngược lại.

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 3

Câu 3: So sánh ba số: 0; 2 và  -5.

A. 0 < 2 < -5

B. -5 < 0 < 2

C. 0 < -5 < 2

D. -5 < 2 <0.

Phương pháp giải:

Xác định số nào là số nguyên âm, số nguyên dương.

Lời giải chi tiết:

Do -5 là số nguyên âm, 2 là số nguyên dương nên -5 < 0 < 2.

Chọn B

Câu 4

Câu 4: Cho tập hợp \(M = \left\{ {x| - 2 < x \le 3} \right\}\). Khi đó

A. \( - 2 \in M\)và \(3 \in M\)

B. \( - 2 \in M\)và \(3 \notin M\)

C. \( - 2 \notin M\)và \(3 \notin M\)

D. \( - 2 \notin M\)và \(3 \in M\)

Phương pháp giải:

Kiểm tra -2 và 3 có thỏa mãn đặc trưng của tập M.

Lời giải chi tiết:

Chọn D.

Quảng cáo
close