Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 20 vở thực hành Toán 6

Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: Cách tính giá trị biểu thức \(100 + 100:25.4\) là: Câu 2: Gọi \(V\)là thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng a, chiều rộng bằng b, chiều cao bằng c. Khi đó

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Cách tính giá trị biểu thức \(100 + 100:25.4\) là:

A. \(100 + 100:25.4 = 200:25.4 = 8.4 = 32\)

B. \(100 + 100:25.4 = 200:25.4 = 200:100 = 2\)

C. \(100 + 100:25.4 = 100 + 4.4 = 100 + 16 = 116\)

D. \(100 + 100:25.4 = 100 + 100:100 = 100 + 1 = 101.\)

Phương pháp giải:

Thứ tự thực hiện phép tính: từ trái qua phải; lũy thừa - nhân,chia - cộng,trừ.

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 2

Câu 2: Gọi \(V\)là thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng a, chiều rộng bằng b, chiều cao bằng c. Khi đó

A. \(V = \left( {a + b} \right).c\)

B. \(V = a + b.c\)

C. \(V = b + c.a\)

D. \(V = a.b.c.\).

Phương pháp giải:

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích độ dài 3 cạnh.

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Quảng cáo
close