Giải bài 2 (1.47) trang 21 vở thực hành Toán 6

Bài 2(1.47). Tính giá trị của biểu thức: \(1 + 2\left( {a + b} \right) - {4^3}\) khi \(a = 25;b = 9.\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(1.47). Tính giá trị của biểu thức: \(1 + 2\left( {a + b} \right) - {4^3}\) khi  \(a = 25;b = 9.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị của a,b vào biểu thức đã cho.

Lời giải chi tiết

Khi  \(a = 25;b = 9\) thì

\(1 + 2\left( {a + b} \right) - {4^3} = 1 - 2\left( {25 + 9} \right) - {4^3} = 1 - 2.34 - {4^3} = 1 + 2.34 - 64 = 1 + 68 - 64 = 5.\)

Quảng cáo
close