Giải bài 3 (1.48) trang 21 vở thực hành Toán 6

Bài 3(1.48). Trong 8 tháng đầu năm, một cửa hàng bán được 1 264 chiếc ti vi. Trong 4 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được 164 ti vi. Hỏi trong cả năm trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc ti vi? Viết biểu thức tính kết quả.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(1.48). Trong 8 tháng đầu năm, một cửa hàng bán được 1 264 chiếc ti vi. Trong 4 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được 164 ti vi. Hỏi trong cả năm trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc ti vi? Viết biểu thức tính kết quả.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số ti vi cửa hàng đó bán được trong cả năm rồi tính trung bình mỗi tháng.

Lời giải chi tiết

Bốn tháng cuối năm, cửa hàng bán được 164 x 4 = 656 (cái).

Cả năm cửa hàng bán được 1 264 +656=1 920 (cái). Trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được 1 920 : 12 = 160 (cái).

Biểu thức tính kết quả là ( 1264 + 164 . 4) : 12 = 160.

Quảng cáo
close